NOWE TERMINY UPŁYWU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – wydanych z czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

12 września, 2023

Do dnia 5 sierpnia 2023 roku obowiązywały tzw. przepisy „covidowe” w zakresie okresowych tj. wydanych na czas określony, orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a zapadłych w czasie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego, …

KORZYSTNE ZMIANY W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

6 września, 2023

Po wielu latach oczekiwań doszło do korzystnej i tym razem realnie odczuwanej dla wielu obywateli – w tym także seniorów i ich rodzin – zmiany w zakresie kwot czystej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a mówiąc prościej – doszło do podwyższenia kwot wolnych od podatku od spadków …

DUŻE ZMIANY W PRAWIE KARNYM

6 grudnia, 2022

Ustawa czeka na podpis Prezydenta Dnia 17 listopada 2022 roku na biurko Prezydenta RP trafił – po przejściu całego procesu legislacyjnego – tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zakładający szereg zmian nie tylko w Kodeksie Karnym, ale m.in. w ustawie Kodeks Postępowania karnego, …

EMERYTURA HONOROWA

22 listopada, 2022

Dodatkowe świadczenie dla stulatków Wszyscy stulatkowie polskiego obywatelstwa otrzymują od państwa dodatkowe świadczenie z tytułu dożycia tak szlachetnego wieku. Emeryturę honorową otrzymuje każdy stulatek, który posiada polskie obywatelstwo i to niezależnie od tego, czy mieszka w kraju czy za granicą. RYS HISTORYCZNY ORAZ PODSTAWA PRAWNA Od 1 stycznia 1999 r. świadczenia w drodze wyjątku, a …

PRACUJĄCY SENIOR

1 listopada, 2022

Zwolnienie z PIT w zamian za niepobieranie emerytury Kwestię zwolnienia reguluje z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128, dalej: ustawa o PIT). Przepis ten został dodany do ustawy podatkowej przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret trzynaste ustawy o …

Dodatek dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła

skarbonka
27 września, 2022

Dnia 20 września 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1697). W ramach niniejszego opracowania skupimy się wyłącznie na gospodarstwach domowych. Świadczenie w formie wypłaty określonej sumy pieniędzy, uzależnione od źródła ciepła w …

Dodatek węglowy – zasady wypłaty

23 sierpnia, 2022

Dnia 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692). Świadczenie w formie wypłaty określonej sumy pieniędzy będzie mogło trafić także do seniorów, jeśli spełnią ustawowe kryteria. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK?  Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym – w praktyce …

Kolejne dodatkowe świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów powrócą także w 2022 roku!

11 sierpnia, 2022

WYPŁATY RUSZAJĄ Z KOŃCEM SIERPNIA Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. 2022 poz. 1358) wielu emerytom i rencistom w bieżącym roku będzie należało się dodatkowe świadczenie pieniężne, tzw. czternasta emerytura/renta. W 2021 roku miało być to świadczenie …

Strategia rozwoju usług społecznych

6 grudnia, 2021

z punktu widzenia sytuacji polskich seniorów Systemowe wsparcie dla seniorów stanowi ważny element polityki społecznej państwa. Tworzenie programów, które uwzględniają troskę o najstarsze pokolenia jest konieczne zwłaszcza w obliczu zmian, jakie obecnie zachodzą. Stale rosnąca aktywność – zarówno życiowa, jak i zawodowa – osób w tej grupie wiekowej,  ale także zmieniający się model funkcjonowania współczesnej …

Testament negatywny

3 grudnia, 2021

– skuteczny sposób na pozbawienie prawa do spadku? Chęć modyfikowania, a nawet wyłączenia ustawowego porządku dziedziczenia może być prezentowana, co oczywiste, poprzez powołanie spadkobiercy tj. spisanie testamentu, w którym spadkodawca wskazuje swoich spadkobierców. Ten sposób zadecydowania o tym, kto będzie po nas dziedziczył jest najpopularniejszy. Powołanie spadkobiercy powoduje bowiem pominięcie wszystkich bądź́ części spadkobierców, którzy …