PRACUJĄCY SENIOR

Zwolnienie z PIT w zamian za niepobieranie emerytury

Kwestię zwolnienia reguluje z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128, dalej: ustawa o PIT). Przepis ten został dodany do ustawy podatkowej przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret trzynaste ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105) i zaczął obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 r., a następnie został zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret piąte ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1265) z dniem 1 lipca 2022 r.         

ZASADY SKORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA:

 Zgodnie z obowiązującym jego brzmieniem przepisów, wolne od podatku dochodowego są:

 • przychody ze stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
 • z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (nie tylko bowiem matka ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, ale także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie. Może to być na przykład babcia lub dziadek, którzy przejmują opiekę nad wnukiem jako rodzina zastępcza)
  • oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

JEDNAK MUSZĄ ONE:

 • być otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny;
 • nie przekraczać w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.;
 • podlegać ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

A CO NAJWAŻNIEJSZE:

podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:        emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 1. emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320),
 2. emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320),
 3. emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794, 1621 i 1981),
 4. świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a, uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236).

Ustawa PIT nie zawiera warunku, stosownie do którego podatnik dla skorzystania ze zwolnienia musi mieć ustalone prawo do emerytury. Co do zasady więc wystarczy osiągnięcie wymaganego ustawę powszechnego wieku emerytalnego.

Źródło grafiki: