OPIEKA DZIENNA DLA NAJSTARSZYCH SENIORÓW – od stycznia 2024 r. zaczną powstawać Centra Zdrowia 75 +

17 października, 2023

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej to pomysł na łagodzenie skutków kryzysu demograficznego. Na co mogą liczyć najstarsi seniorzy?

Projekt wskazanej wyżej ustawy wpłynął do sejmu jako projekt prezydencki, powstawać miał przez ostatnich 6 lat.  Inicjatywa wynika z potrzeb starzejącego się społeczeństwa i wyzwań dla Państwa, jakie niesie ze sobą konieczność roztoczenia opieki nad większą liczbą osób starszych.

Ustawa zakłada przemodelowanie geriatrii i stworzenie centrów opieki dla seniorów blisko ich miejsca zamieszkania. Będą to właśnie Centra Zdrowia 75+ (nazwa będzie prawnie chroniona, by senior miał pewność, że trafia do państwowej placówki).

Cele ustawowe to:

 1. zachowanie możliwie największej sprawności funkcjonalnej i samodzielności osób uprawnionych;
 2. zapewnienie określonych w ustawie świadczeń opieki zdrowotnej;
 3. planowanie i koordynowanie opieki zdrowotnej nad pacjentami centrum, w szczególności przez zapewnienie całościowej oceny geriatrycznej oraz opracowanie i realizację indywidualnego planu postępowania terapeutycznego, zwanego dalej „indywidualnym planem”;
 4. zapewnienie koncyliacji lekowej pacjentom centrum;
 5. zapewnienie działań profilaktycznych i promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb osób uprawnionych, w tym mających na celu zapobieganie ich niepełnosprawności  i niesamodzielności;
 6. zapewnienie edukacji zdrowotnej pacjentom centrum oraz ich opiekunom;
 7. zapewnienie wsparcia psychologicznego pacjentom centrum.

Wojewódzki plan działania będzie determinował to, w których powiatach powstaną „Centra zdrowia 75 +”. Plan ten będzie przygotowywany przez wojewodę i zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

UWAGA! W centrum udzielać się będzie świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym mającym miejsce zamieszkania na obszarze działania centrum. Osoby muszą mieć ukończone 75 lat.

W centrum udzielać się będzie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących w szczególności:

 1. świadczenia z zakresu geriatrii, udzielane przez lekarza;
 2. świadczenia z zakresu geriatrii, udzielane przez pielęgniarkę;
 3. świadczenia z zakresu fizjoterapii, udzielane przez fizjoterapeutę;
 4. świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej, udzielane przez psychologa;
 5. porady dietetyka;
 6. terapię zajęciową;
 7. edukację zdrowotną.

Centrum zapewniać będzie ponadto:

 1. planowanie i koordynowanie opieki zdrowotnej nad pacjentami centrum, w tym opracowywanie dla tych osób indywidualnych planów i ich realizację;
 2. transport pacjentów centrum oraz ich wyżywienie.

Jak będzie wyglądało udzielanie świadczeń w centrach?

 1. Po pierwsze lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz udzielający świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie geriatrii, lekarz wykonujący zawód w oddziale geriatrycznym albo lekarz wykonujący zawód w innym oddziale szpitala, w którym nie ma oddziału geriatrycznego, będący lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego, kierują osobę uprawnioną do centrum właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania.
  1. Skierowanie osoby uprawionej do centrum przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej następuje po przeprowadzeniu wstępnej oceny geriatrycznej tej osoby, jeżeli wynik wstępnej oceny geriatrycznej wynosi co najmniej 6 punktów w skali VES-13. 3. Wyniki wstępnej oceny geriatrycznej dołącza się do skierowania do centrum.
  2. Skierowanie do centrum przez lekarza udzielającego świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie geriatrii, lekarza wykonującego zawód w oddziale geriatrycznym albo lekarza wykonującego zawód w innym oddziale szpitala, w którym nie ma oddziału geriatrycznego, będących lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego, następuje po przeprowadzeniu całościowej oceny geriatrycznej osoby uprawnionej. Wyniki całościowej oceny geriatrycznej dołącza się do skierowania do centrum.
 2. W centrum przeprowadza się całościową ocenę geriatryczną osoby uprawnionej;
 3. Na podstawie tej oceny przygotowuje się indywidualny plan dla osoby uprawnionej. Osoba uprawiona bierze udział w tworzeniu tego planu.

Powstać ma nawet 300 centrów w ciągu najbliższych 5 lat. Komentatorzy obawiają się jednak, iż deficyt lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego będzie znacząco spowalniał tempo rozwoju tak ważnych społecznie placówek.

Ustawa co do zasady wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.