EMERYTURA HONOROWA

Dodatkowe świadczenie dla stulatków

Wszyscy stulatkowie polskiego obywatelstwa otrzymują od państwa dodatkowe świadczenie z tytułu dożycia tak szlachetnego wieku. Emeryturę honorową otrzymuje każdy stulatek, który posiada polskie obywatelstwo i to niezależnie od tego, czy mieszka w kraju czy za granicą.

RYS HISTORYCZNY ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Od 1 stycznia 1999 r. świadczenia w drodze wyjątku, a takim jest m.in. emerytura honorowa, są przyznawane na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.), który stanowi, że ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą – ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek – podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie. UWAGA! Prezes KRUS, w przeciwieństwie do prezesa ZUS, nie ma na ten moment ustawowej legitymacji przyznawania świadczenia osobom, które nie pobierają żadnego świadczenia z KRUS. W takiej sytuacji senior winien zwrócić się o wypłatę do prezesa ZUS.

Od 1 stycznia 1992 r. – na mocy decyzji Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – wprowadzono zasadę, że wszystkim osobom, które kończą 100 lat życia – niezależnie od tego, czy pobierają świadczenie ustawowe czy też nie mają prawa do takich świadczeń – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznaje w trybie wyjątku świadczenie równe 100 % kwoty bazowej, służącej do obliczania wysokości nowych świadczeń, obowiązującej w dniu ukończenia przez seniora 100 lat życia.

WYSOKOŚĆ EMERYTURY HONOROWEJ – zasady wypłaty, waloryzacja

Emeryturę honorową wypłaca w Polsce:

  • ZUS,
  • KRUS
  • MSW oraz
  • MON,

a wynosi ona dla osób, które osiągnęły lub osiągną wiek 100 lat pomiędzy 1 marca 2022 a końcem lutego 2023 roku – 4944,79 zł. brutto, bowiem zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2021 r. i w drugim półroczu 2021 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2021 r. wyniosło właśnie 4944,79 zł.

Z powyższego wynika, że kwota świadczenia, będzie zależna od tego, kiedy senior osiągnie wiek 100 lat, co za tym idzie – świadczenie w innej wysokości pobiera stulatek, który prawo do niego uzyskał w 2022 roku niż ten, który ma je już do kilku lat. Różnice w wysokości świadczeń są znaczne – w 2019 r. była to kwota 3731,13 zł brutto. Powyższe budzi kontrowersje i niechybnie prowadzi do podjęcia działań w celu bardziej sprawiedliwego uregulowania.

Ważne!

Wypłata świadczenia dla stulatków nie jest uzależniona od tego, czy beneficjent ma źródło utrzymania, jakie i w jakiej wysokości pobiera świadczenie. Emerytura honorowa jest więc przyznawana niejako dodatkowo, obok innych pobieranych przez seniora świadczeń, bądź nawet w przypadku, gdy nie ma prawa do żadnych. Co ważne – otrzymanie honorowej emerytury nie pozbawia seniora prawa do dodatków, jakie otrzymuje przy wypłacie świadczeń.

Waloryzacja

Emerytura honorowa nie podlega waloryzacji, jest więc wypłacana zawsze w takiej wysokości, w jakiej została pierwotnie ustalona, mając na uwadze wysokość przeciętnego wynagrodzenia w danym czasie.

CZY SENIOR MUSI ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA DO HONOROWEJ EMERYTURY?

Jeśli pobiera emeryturę lub inne świadczenie z ZUS nie ma takiej potrzeby – emerytura honorowa zostanie mu przyznana z urzędu. Jeśli jednak nie pobiera żadnego świadczenia, nie widnieje zatem w systemie ubezpieczeń, musi więc złożyć stosowny wniosek i potwierdzić, na przykład aktem urodzenia, fakt ukończenia 100 lat.