Kolejne dodatkowe świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów powrócą także w 2022 roku!

WYPŁATY RUSZAJĄ Z KOŃCEM SIERPNIA

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. 2022 poz. 1358) wielu emerytom i rencistom w bieżącym roku będzie należało się dodatkowe świadczenie pieniężne, tzw. czternasta emerytura/renta.

W 2021 roku miało być to świadczenie jednorazowe, jednak, prawdopodobnie ze względu na rosnące koszty życia, rekordową inflację, zdecydowano o wypłacie tego świadczenia także w bieżącym roku. Rząd przygotował stosownym projekt ustawy, który następnie przeszedł cały proces legislacyjny i wszedł w życie z dniem 14 lipca 2022 roku.

W poprzednim roku prawo do świadczenia mieli seniorzy, którzy mieli prawo m.in. do emerytury, renty, renty socjalnej czy świadczenia przedemerytalnego. Jednak nie każdy otrzymał pełną kwotę, tj. 1250,88 zł brutto, bowiem prawo takie mieli jedynie Ci emeryci i renciści, których emerytura/renta zasadnicza nie przekraczała kwoty 2900 zł. brutto.

Osoby z wyższymi świadczeniami nie traciły co do zasady prawa do dodatkowego świadczenia, jednak pomniejszano je według zasady „złotówka za złotówkę”.

Świadczenie było wtedy opodatkowane i oskładkowany na zasadach ogólnych, lecz, co bardzo ważne, nie poległo egzekucji komorniczej. Osoby uprawnione otrzymały dodatkowe świadczenie z świadczeniami za listopad.

Kryterium dochodowe bez zmian

W bieżącym 2022 roku nie zmieniły się kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania dodatkowego świadczenia tj. dochód równy bądź niższy niż 2.900 zł. brutto upoważnia do maksymalnej czternastej emerytury, zaś najwyższy dochód, który uprawnia do otrzymania świadczenia, przy zachowaniu zasady złotówka za złotówkę, będzie przez ZUS ustalony z uwzględnieniem brzmienia art. 3 ust. 2 ustawy tj. jeżeli kwota dodatkowego świadczenia ustalonego w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest mniejsza niż 50 zł, dodatkowego świadczenia nie przyznaje się. Będzie to więc kwota 4 188,44 zł. brutto.

Zwolnienie od PIT

Co ważne w bieżącym roku dodatkowe świadczenie zwolnione zostało od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 15 wspomnianej ustawy, który wprowadza zmiany w ustawie o PIT w brzmieniu: W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.4) ) po art. 52ub dodaje się art. 52uc w brzmieniu: „Art. 52uc. Zwalnia się od podatku dochodowego kwotę dodatkowego świadczenia, o której mowa w ustawie
z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 1358).”.

Oznacza to, że od dodatkowego świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł, dzięki czemu maksymalna wartość czternastej emerytury netto wyniesie 1217,98 zł.

Osoby uprawnione

Ustawa w art. 2 wskazuje szesnastopunktowy katalog osób uprawnionych do świadczenia. Co ważne muszą mieć one ustalone do prawo do właściwej emerytury, renty lub świadczenia na dzień 24 sierpnia 2022 roku, by móc otrzymać dodatkowe świadczenie.

Są to przede wszystkim osoby mające prawo do:

 • emerytury (w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej) w systemie
  powszechnym i ubezpieczenia rolników;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych,
  wypadkowej);
 • renty szkoleniowej;
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej;
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. Emerytury MAMA 4+);
 • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego;
 • rent inwalidów wojennych i wojskowych;
 • emerytury lub renty w ramach przepisów właściwych dla służb mundurowych.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane jest z urzędu;
 • ZUS będzie je wypłacał co do zasady w okresie od 25 sierpnia 2022 roku do 20 września;
 • Dodatkowe świadczenie nie polega egzekucji komorniczej, nie jest też wliczane do
  dochodu, osoby uprawnione nie stracą wiec m.in. prawa do zasiłku mieszkaniowego,
  dodatku osłonowego;
 • Kilku uprawionym należy się tylko jedno dodatkowe świadczenie, jest ono zatem
  dzielone proporcjonalnie w stosunku do liczy osób uprawnionych.