Dodatek węglowy – zasady wypłaty

23 sierpnia, 2022

Dnia 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692). Świadczenie w formie wypłaty określonej sumy pieniędzy będzie mogło trafić także do seniorów, jeśli spełnią ustawowe kryteria.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK? 

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym – w praktyce zaś – gospodarstwu domowemu – w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub
 • piec kaflowy
  • na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi – tj. węglem kamienny, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego;
  • wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576) – UWAGA! Termin zgłaszania do CEEB minął dnia 30 czerwca 2022 roku. Właściciele, którzy nie dopełnili obowiązku, a jeszcze nie zostali zweryfikowaniu, mogą zdecydować się na zgłoszenie w ramach tzw. czynnego żalu. Może to pomóc uniknąć kary za niedopełnienie obowiązku.

Czym jest gospodarstwo domowe w rozumieniu ustawy?

 • to osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Co ważne – jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jedno gospodarstwo domowe otrzymuje tylko jeden dodatek. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 1. osoba posiadającym obywatelstwo polskie mająca miejsce zamieszkania i przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemiec oraz obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeśli spełnia stosowne kryteria z ustaw

WYSOKOŚĆ DODATKU, WNIOSEK, ZASADY WYPŁATY

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi 3000 złotych. Co ważne, kwota ta:

 • nie wlicza się do dochodu, m.in. także w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej;
 • zwolniona jest z podatku dochodowego;
 • nie polega egzekucji. 

Ustawa nie warunkuje wypłaty od przeznaczenia środków na cel związany z zakupem lub rekompensatą za zakup paliwa. Taki jest cel świadczenia, jednak ustawa nie przewiduje narzędzi do weryfikacji wydatkowania środków, co w praktyce oznacza możliwość przeznaczenia ich na dowolny cel.

Wniosek:

Gdzie:  gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek; 

Forma: pisemna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

W niedługim czasie powinno zostać opublikowane rozporządzenie zawierające oficjalny wzór wniosku. W dniu 10 sierpnia 2022 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie takiego wzoru i można się już z nim zapoznać.

Termin składania: do dnia 30 listopada 2022 r. – wnioski złożone po tym dniu pozostawione zostaną bez rozpoznania;

Jak dowiem się, czy dodatek mi przyznano: Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Termin wypłaty: do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.