Dodatek dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła

skarbonka
27 września, 2022

Dnia 20 września 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1697). W ramach niniejszego opracowania skupimy się wyłącznie na gospodarstwach domowych.

Świadczenie w formie wypłaty określonej sumy pieniędzy, uzależnione od źródła ciepła w gospodarstwie domowym, będzie mogło, podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, trafić także do seniorów, jeśli spełnią ustawowe kryteria. Ustawa niejako porządkuje i rozszerza podmioty uprawnione do wsparcia w zakresie stosowanych źródeł ogrzewania.

Co ważne – dodatek dla gospodarstw domowych uregulowany w nowej ustawie nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym!

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK?

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym – w praktyce zaś – gospodarstwu domowemu – w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 3. kocioł olejowy
  • wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy – zmiana w stosunku do zasad z ustawy o dodatku węglowym!

Czym jest gospodarstwo domowe w rozumieniu ustawy?

 • to osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

WAŻNE ZASADY:

 1. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego!
 2. Jedno gospodarstwo domowe otrzymuje tylko jeden dodatek.
 3. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W nowej ustawie ustawodawca próbuje rozwiewać wątpliwości zgłaszane przez samorządy na etapie obsługi wniosków o dodatek węglowy i wprost wskazuje, że w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Co ciekawe, jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych:

 • wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy;
 • w toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Ponadto w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 

 1. osoba posiadającym obywatelstwo polskie mająca miejsce zamieszkania i przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemiec oraz obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeśli spełnia stosowne kryteria z ustaw.

WYSOKOŚĆ DODATKU, WNIOSEK, ZASADY WYPŁATY

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Co ważne, kwota ta:

 • nie wlicza się do dochodu, m.in. także w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej;
 • zwolniona jest z podatku dochodowego;
 • nie polega egzekucji.

Ustawa nie warunkuje wypłaty od przeznaczenia środków na cel związany z zakupem lub rekompensatą za zakup paliwa. Taki jest cel świadczenia, jednak ustawa nie przewiduje narzędzi do weryfikacji wydatkowania środków, co w praktyce oznacza możliwość
przeznaczenia ich na dowolny cel.

WNIOSEK:

Gdzie: gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek;

Forma: pisemna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Termin składania: do dnia 30 listopada 2022 r. – wnioski złożone po tym dniu pozostawione zostaną bez rozpoznania;

Jak dowiem się, czy dodatek mi przyznano: Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Termin wypłaty: do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Źródło grafiki: