Strategia rozwoju usług społecznych

6 grudnia, 2021

z punktu widzenia sytuacji polskich seniorów Systemowe wsparcie dla seniorów stanowi ważny element polityki społecznej państwa. Tworzenie programów, które uwzględniają troskę o najstarsze pokolenia jest konieczne zwłaszcza w obliczu zmian, jakie obecnie zachodzą. Stale rosnąca aktywność – zarówno życiowa, jak i zawodowa – osób w tej grupie wiekowej,  ale także zmieniający się model funkcjonowania współczesnej …

Testament negatywny

3 grudnia, 2021

– skuteczny sposób na pozbawienie prawa do spadku? Chęć modyfikowania, a nawet wyłączenia ustawowego porządku dziedziczenia może być prezentowana, co oczywiste, poprzez powołanie spadkobiercy tj. spisanie testamentu, w którym spadkodawca wskazuje swoich spadkobierców. Ten sposób zadecydowania o tym, kto będzie po nas dziedziczył jest najpopularniejszy. Powołanie spadkobiercy powoduje bowiem pominięcie wszystkich bądź́ części spadkobierców, którzy …

Nowości prawne – Listopad

2 listopada, 2021

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE EMERYTALNE„MAMA 4+” Od 2019 roku osoby, które wychowały co najmniej 4 dzieci, mogą skorzystać z tzw. rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

O co chodzi?
Świadczenie, o którym mowa, skierowane jest do seniorów, którzy ze względu na konieczność opieki nad dziećmi musieli wcześnie zrezygnować z pracy zarobkowej (albo też w ogóle jej nie podjęli).
Brak zdefiniowanych w normalnym trybie …

Nowe podstawy zwolnienia od obowiązku opłat za pobyt członka rodziny w DPS

2 listopada, 2021

JEST RZĄDOWY PROJEKT ZMIAN We wtorek 19 października 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy (UD236) o zmianie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803). Planowane modyfikacje mają dotyczyć dodania kolejnej precyzyjnej przesłanki z otwartego …

Nowości prawne – Październik

4 października, 2021

EMERYTURY BEZ PODATKÓW 2022PROGNOZY Zgodnie ze zmianami, jakie przewiduje program „Nowy ład”, już od początku 2022 roku seniorzy mogą liczyć na wyższe emerytury. Będzie to możliwe dzięki projektowi świadczenia emerytalnego zwolnionego z podatku, który –  na podstawie przyjętej we wrześniu ustawy – ma zacząć obowiązywać już od nowego roku. Tego rodzaju „odciążenie” przewidziane jest jednak …

Umowa Dożywocia

4 października, 2021

przekazanie nieruchomości atrakcyjne dla seniora? Dożywocie jest umową nazwaną, uregulowaną w Kodeksie cywilnym w zaledwie dziewięciu artykułach (art. 908 – art. 916). Jest jednym ze sposobów na przeniesienie własności nieruchomości, zaraz obok klasycznej umowy sprzedaży, umowy darowizny czy na przykład umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Warunkiem podstawowym zawarcia takiego kontraktu jest posiadanie przez osobę fizyczną prawa …

Nowości prawne – Wrzesień I

6 września, 2021

EMERYTURY CZERWCOWE             Parlament przegłosował ustawę, na mocy której seniorzy składający wniosek o świadczenie emerytalne w czerwcu, będą rozliczani dokładnie w taki sam sposób, jak osoby przechodzące na emeryturę w okresie styczeń-maj i czerwiec-grudzień. Przyjęcie nowelizacji powoduje, że tzw. czerwcowi emeryci będą objęci — poza waloryzacją roczną — także waloryzacją kwartalną, dzięki czemu wysokość ich …

Zmiany w prawie spadkowym

6 września, 2021

DUŻE ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM JUŻ W 2022 ROKU?OGRANICZENIA W DZIEDZICZENIU ZSTĘPNYCH DZIADKÓW, NOTARIUSZ POINFORMUJE NASO DZIEDZICZENIU, NOWA PRZESŁANKA NIEGODNOŚCI DZIEDZICZENIA. Rada Ministrów pracuje nad Projektem ustawy o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w zakresie szeroko pojętego prawa spadkowego (numer projektu – UD222). Główna modyfikacja ma dotyczyć ograniczenia kręgu spadkobierców ustawowych, …

Porady prawne

30 sierpnia, 2021

Seniorów bezpośrednio dotyka wiele niezwykle ważnych aspektów prawnych i obywatelskich, takich jak sprawy dziedziczenia, sprawy mieszkaniowe, prawa konsumenta, prawa pacjenta i sprawy dotyczące zadłużenia. Prawo ulega nieustannym zmianom, w związku z czym, aby ułatwić Seniorom orientację w zmieniających się przepisach prawnych, które mogą mieć znaczący wpływ na jakość życia Seniorów i podejmowane przez nich decyzje, Seniorzy mają …